Wytyczne EU GMP proponują następujące zalecenia na temat zapobiegania
zanieczyszczeniom krzyżowym:

 1. Wszystkie produkty powinny być chronione przed zanieczyszczeniami krzyżowymi
  poprzez odpowiedni projekt i funkcjonowanie obiektów produkcyjnych.
 2. Do oceny i kontroli ryzyka powinny być zastosowane zasady Zarządzania
  Ryzykiem Jakości.
 3. Ocena ryzyka powinna uwzględniać m.in. ocenę toksyczności wytwarzanych
  produktów (patrz „Wytyczne dot. ustanawiania limitów nieszkodliwych
  dla zdrowia do stosowania w identyfikacji ryzyka w wytwarzaniu różnych
  produktów leczniczych we wspólnych obiektach.”
 4. Dedykowane obszary są wymagane dla wytwarzania w przypadku, gdy produkt
  leczniczy wykazuje ryzyko, które:

   

  1. nie może być odpowiednio kontrolowane środkami operacyjnymi
   i/lub technicznymi lub
  2. dane naukowe nie potwierdzają wartości progowej (np. dla
   substancji wysokouczulających takich jak beta laktamy) lub
  3. wartość progowa ustalona na podstawie oceny toksykologicznej
   jest poniżej poziomu detekcji.
 5. Zwykle powinno się unikać wytwarzania produktów innych niż produkty lecznicze
  w tych samych obszarach i z użyciem tego samego wyposażenia, które jest
  używane do wytwarzania produktów leczniczych, ale w wyjątkowych
  okolicznościach jest to dopuszczalne pod warunkiem, że środki zapobiegające
  zanieczyszczeniom krzyżowym opisane poniżej i w rozdziale 3 są stosowane.
 6. Powinno się unikać kontaminacji krzyżowej poprzez odpowiednio zaprojektowane
  obszary produkcyjne, urządzenia i procesy przebiegające w obszarach produkcyjnych.
 7. Powinno być to wsparte poprzez wdrożenie odpowiednich procedur oraz
  technicznych i organizacyjnych środków włączając w to odtwarzalny proces
  czyszczenia i dekontaminacji o zwalidowanej skuteczności.
 8. Ocena toksykologiczna powinna stanowić podstawę dla ustalenia wartości
  progowej w odniesieniu do wytwarzanych produktów (patrz „Wytyczne
  dotyczące ustanawiania limitów nieszkodliwych dla zdrowia do stosowania
  w identyfikacji ryzyka w wytwarzaniu różnych produktów leczniczych
  we wspólnych obiektach.”)
 9. Podejście polegające na zastosowaniu Zarządzania Ryzykiem Jakości powinno
  być oparte na ocenie toksyczności i potencjalnych ryzykach zanieczyszczenia
  krzyżowego dotyczących danego produktu leczniczego. Należy również wziąć
  pod uwagę takie czynniki jak: projekt obszaru/urządzeń, przepływ personelu,
  charakterystykę fizyko-chemiczną substancji aktywnej, charakterystykę procesu,
  procesy czyszczenia i możliwości analityczne związane z wartością progową
  dla danego produktu.
 10. Wynik procesu Zarządzania Ryzykiem Jakości powinien stanowić podstawę
  do określenia, które obszary i urządzenia oraz w jakim zakresie powinny być
  dedykowane dla danego produktu lub grupy produktów. Zakres dedykowania
  może zaczynać się od określonych części kontaktujących się z produktem
  i kończyć na całym obiekcie produkcyjnym.