Systemy Jakości

system jakosci

 

 

 

MODEPHARM modyfikuje istniejące oraz wdraża od podstaw
systemy jakości w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2008

Dzieki naszym specjalistom wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakoscią 
spowoduje:

 • uzyskanie zgodności z aktualnym wymaganiami prawa i/lub
 • uzyskanie stosownego certyfikatu potwierdzającego zgodność
  danego systemu z określonymi wymaganiami

Dla projektów związanych z systemami jakości prowadzimy nastepujące działania:

 • Audit diagnostyczny funkcjonujących rozwiązań i dokumentacji pod kątem zgodność 
  z odpowiednim standardem,
 • Ocena zgodności (gap analysis) z mającymi zastosowanie przepisami prawa
  i innymi regulacjami,
 • Analiza ryzyka – identyfikacja aspektów istotnych dla procesow biznesowych
 • Opracowanie dokumentacji systemowej takiej jak: Księga Systemu,
  procedury (systemowe, operacyjne), instrukcje, wzorce formularzy
 • Szkolenia – dla pracowników z zakresu nowego systemu
 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w celu weryfikacji stopnia gotowości
  (poziomu zgodności) do audytu zewnętrznejgo,

Realizacja projektów wdrożeniowych polega na współpracy ludzi związanychz organizacją
oraz specjalistów zewnętrznych. Osoby odpowiedzialne merytorycznie z firmy klienta
dostarczają specjalistom z zewnątrz odpowiedniej i pełnej informacji. Tylko na ich podstawie
specjaliści z zewnątrz są w stanie w sposób efektywny wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności
na rzecz danej organizacji. Dzięki tej podstawowej wiedzy operacyjnej wnosimy do firmy
klienta nowe pomysły i niestosowane do tej pory rozwiązania.