Według PN ISO 8402:1996

Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujący o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia 
stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb.

Według PN-EN ISO 9000:2001
Stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania

Definicje użytkowe jakości:

 • to stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania (inherentny:
  istniejący sam w sobie, szczególnie jako stała właściwość)
 • doskonałość produktu zwana wysoką jakością jako przeciwieństwo niskiej jakośc
 • jakość odnosi się do sumy ocenionych atrybutów produktu
 • zdolność użytkowa
 • dostosowanie do wymagań
 • stopień doskonałości produktu jako akceptowana cena i kontrola zmienności
  akceptowanego kosztu
 • pełne i ciągłe zaspokajanie potrzeb odbiorcy na konkurencyjnym rynku przez uzyskiwanie
  najlepszej pozycji u klienta, który za określoną cenę otrzymuje dla siebie z zakupionego
  towaru najwyższą jakość
 • trwający proces tworzenia i umacniania stosunków przez ocenianie, współuczestnictwo
  i spełnianie ustanowionych i/lub wynikających potrzeb

Definicje skojarzone

Wymaganie
potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe.
(„przyjęte zwyczajowo” oznacza, że istnieje zwyczaj lub powszechna praktyka organizacji,
jej klientów lub innych stron zainteresowanych, że rozpatrywana potrzeba lub oczekiwania jest przyjęte)

Klasa
kategoria lub zaszeregowanie nadane różnym wymaganiom (dotyczącym jakości wyrobów,
procesów lub systemów, mających takie samo zastosowanie funkcjonalne przy ustalaniu
wymagań klasa jest zazwyczaj wyspecyfikowana)

Zadowolenie klienta
percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione
(Skargi klienta są powszechnym wskaźnikiem niskiego zadowolenia klienta, ale ich brak
niekoniecznie oznacza wysoki poziom zadowolenia klienta).